Over ons privacybeleid

Safety Freaks geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en we gaan zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van onze diensten wordt verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daaraan verbonden dienstverlening van Safety Freaks. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens van jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie -en onder welke voorwaarden- deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij deze tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je altijd contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens hiervoor vind je aan het einde van ons privacybeleid.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is: 10/12/2018.
Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen waarvoor en op welke manier wij jouw gegevens verwerken en waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Welke gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor het verwerken van je bestelling:

 • Naam en achtermaam
 • E-mailadres
 • Verzendadres en Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Bestelling

Zodra je bij ons een bestelling plaatst, vragen we enkele persoonsgegeven voor de afhandeling van de bestelling. We bewaren deze gegevens zodat wij je kunnen contacteren bij de van uitvoering van de overeenkomst. Als dit voor de afhandeling van je bestelling noodzakelijk is kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Betalingen

Pay.nl

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt de naam, adres- en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens (zoals bijvoorbeeld bankrekening- of creditcardnummer) van onze klanten. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om die persoonsgegevens optimaal te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (anoniem gemaakte) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook direct van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypall

Indien je betaalt via PayPal dan zullen wij (een deel) van jouw persoonsgegevens delen met PayPal om de betaling verder af te kunnen handelen. Voor meer informatie over PayPal zie hier hun privacyverklaring


Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het natuurlijk onze taak om je pakket op het door jou gewenste adres te laten bezorgen. Wij gebruiken de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor vanzelfsprekend noodzakelijk dat wij je naam-, adres- en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Facturatie en boekhouden

Exact Online

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Zo delen we je naam, adres- en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website wordt verzonden vind je de ‘unsubscribe’ link. Als je op deze link klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Let op: dit kan de functionaliteit van onze website wel ernstig verminderen! 
Alle persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Contactformulier

We bieden op onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als (afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail) nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt.

Beoordelingen

Feedback Company

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als je een review achterlaat via Feedback Company dan zul je je naam, woonplaats en e-mailadres moeten invoeren. Feedback Company deelt deze gegevens met ons zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met je opnemen om een toelichting op je review te vragen. Als wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam, e-mailadres en informatie met betrekking tot je order met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door jou verstrekte opdracht. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, dan vragen wij hiervoor expliciet jouw toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst met ons of anders door middel van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het zou kunnen gebeuren dat Stagefreaks op grond van een wettelijke bepaling verplicht wordt gesteld om gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. We zijn dan gedwongen die gevraagde gegevens te delen, maar wij zullen ons -binnen de mogelijkheden van de wet- verzetten tegen het vrijgeven van jouw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus -gedurende de toepasselijke termijn- bewaren. Medewerkers hebben na je afmelding echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel of documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om daar rapportages over te krijgen. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in die gegevens. Wij verzamelen informatie over surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en -producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij -om misbruik te voorkomen- afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw eigen, bij ons reeds bekende, e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. En in het geval van een vergeetverzoek administreren wij anoniem gemaakte gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Jouw rechten: inzage, rectificatie, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en recht van bezwaar

Hier een beknopte opsomming van de rechten die je hebt op het gebied van de gegevens die wij van jou (laten) verwerken:

 • - Je hebt altijd het recht om de persoonlijke gegevens die wij van jou (laten) verwerken in te zien.
 • - Je mag die gegevens ook altijd laten aanpassen.
 • - Daarnaast heb je het recht om zulke gegevens te beperken en/of om de verwerking ervan door een andere partij te laten uitvoeren. Maar let op: mocht je ervoor kiezen een andere partij je gegevens te laten verwerken, dan kunnen wij hoogstwaarschijnlijk onze dienstverlening aan jou niet langer voortzetten. Simpelweg omdat we de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kunnen garanderen.

 

Verzoek indienen

Je kunt voor alle bovenstaande acties een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen dertig dagen een reactie. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij over jou hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere partijen zijn verwerkt.

Bezwaar maken

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door -of in opdracht van- Stagefreaks. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stopzetten, in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Blijkt je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Profiling en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Als laatste noemen we hier het recht dat je hebt om onderwerping aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling uit te sluiten. Wij verwerken je gegevens alleen niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens

Stagefreaks

 • Esp 252
 • 5633AC Eindhoven
 • Nederland
 • T (040) 780-5234
 • E info@stagefreaks.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Stephan van Buul - stephan@stagefreaks.nl